Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter
Kontaktperson 1)
Underskrift kontaktperson
............................................................
 
1) Denna adress är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltFlickorPojkar
7-25 år
Annan ålder
Lagring av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt för- och efternamn, telefonnummer samt e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera föreningen i föreningsregistret.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte utföra våra tjänster. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Teknik- och servicenämnden i Strängnäs kommun. Adress Nygatan 10, 645 80 Strängnäs. Organisationsnummer 212000-0365. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadressen teknik-ochservicenamnden@strangnas.se. Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Frågor eller synpunkter, kontakta Teknik & Service på telefon 0152-296 86.