Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
* Required fields
Contactinformation
Approval C/O
............................................................
 
Other information
Choose activities
Contact 1)
Approval contact
............................................................
 
1) This address is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.
Members information
AgesTotaltFlickorPojkar
7-25 år
Annan ålder
Storage of personal data
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer samt e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din bokning.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte utföra våra tjänster. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma att bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Teknik- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun. Adress Nygatan 10, 645 80 Strängnäs. Organisationsnummer 212000-0365. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadressen teknikochfritidsnamnden@strangnas.se. Du når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Signature
............................................................

Complete the form press Print 
Let the person who is the contact person and, if applicable C/O sign with his signature. Then submit the document to the responsible person.
Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Frågor eller synpunkter, kontakta Teknik & Service på telefon 0152-296 86.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .